Attica
Athena/Owl Tetradrachm 449-413 BC

 Athena/Owl Tetradrachm after 393 BC